diumenge, 25 de setembre de 2016

Oxolutia, empresa sorgida de l’ICMAB­CSIC, desenvolupa superconductors i cèl∙lules solars

Treballar en la investigació, el desenvolupament i la comercia­lització de productes innova­dors, en camps amb tantes ex­pectatives de futur com l'ener­ gia, pot ser la clau de l'èxit per a una nova empresa. Si amés es té la solidesa científica que ofereix un destacat grup d'investiga­dors, el futur del projecte sembla assegurat.
Oxolutia SL reuneix tots aquests elements. La seva activi­tat se centra en els materials su­ perconductors i les cèl·lules fo­ tovoltaiques, iésuna empresa derivada de l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (IC­ MAB­CSIC), d'on procedeix el grup d'investigadors que va po­ sar en marxa el projecte. Els so­cis investigadors són Xavier Obradors, Teresa Puig, Xavier Granados, Susagna Ricart i Al­bert Calleja, conseller delegat de la companyia...

Reportatge publicat a la pàgina 'De la ciència al mercat' del suplement Diners de La Vanguardia 25 setembre 2016.

Joaquim Elcacho Clemente  //  (34)  605393122


Cap comentari:

Publica un comentari